QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thứ tư - 30/04/2014 09:43    Lượt xem: 53

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3382/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Y tế Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 8397/BYT-TCDS ngày 10/12/2008 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở địa phương;

Xét đề nghị của Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tại Tờ trình số 1149/TTr-SYT ngày 13/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo - có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

- Tham mưu, giúp UBND Thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Xây dựng kế hoạch triển khai phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể liên quan trong việc thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố; Hướng dẫn việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các sở, ban, ngành, tổ chức đơn vị doanh nghiệp; quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn.

- Ban chỉ đạo làm việc theo Quy chế làm việc được ban hành kèm theo Quyết định số 4558/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Thành viên và Phái viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hưởng phụ cấp nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

- Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Đ/c CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng VX, TH;
- Lưu VT, VXTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Thảo

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DS - KHHGĐ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(kèm theo Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội)

* Trưởng ban:

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;

* Phó Trưởng ban thường trực:

Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội;

* Phó Trưởng ban:

1. Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy;

2. Bà Nguyễn Thị Bài - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư;

3. Bà Dương Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội.

* Các Ủy viên:

6. Nguyễn Thị Ngà - Bí thư Thành đoàn Hà Nội;

7. Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội;

8. Bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố;

9. Bà Lê Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Hà Nội;

10. Ông Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc Công an Hà Nội;

11. Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Tài chính;

12. Bà Bạch Liên Hương - Phó Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội;

13. Ông Phạm Xuân Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

14. Ông Nguyễn Châu Hà - Phó Cục trưởng Cục Thống kê;

15. Ông Lê Tuấn Hữu - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

16. Ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

17. Bà Lê Thị Tân Trang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch;

18. Ông Nguyễn Minh Khánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông;

19. Ông Phùng Văn Thiệp - Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

20. Ông Đỗ Đình Hồng - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội;

21. Ông Ngô Chí Hùng - Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất HN;

22. Ông Tạ Quang Huy - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội.

 

DANH SÁCH

PHÁI VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DS- KHHGĐ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội)

1. Ông Nguyễn Đình Lân, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Dân số-KHHGĐ Hà Nội;

2. Bà Hoàng Diệu Hiền, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Dân số-KHHGĐ Hà Nội;

3. Ông Trần Quang Trung, Giám đốc Trung tâm CSSKSS/KHHGĐ Hà Đông;

4. Ông Lê Văn Đào, Phó Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội;

5. Bà Vũ Thùy Dương, Phó trưởng phòng Kế hoạch Văn hóa xã hội, Sở Kế hoạch & Đầu tư HN;

6. Bà Công Thị Minh Lợi, Trưởng Ban Gia đình-Xã hội, Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội;

7. Bà Nguyễn Thị Tình, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2 Ban Dân tộc thành phố Hà Nội;

8. Ông Phạm Văn Phấn, Phó Trưởng phòng PC 64-Công an Hà Nội;

9. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Trưởng phòng Quân y-Bộ Tư lệnh Thủ đô;

10. Bà Đào Minh Đức, Trưởng ban Nữ công, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội;

11. Bà Lê Xuân Chiển, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội;

12. Ông Nguyễn Tiến Vinh, Trưởng phòng Hành chính sự nghiệp-Sở Tài chính HN;

13. Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Trưởng phòng Hộ tịch-Sở Tư pháp Hà Nội;

14. Bà Đặng Thị Hồng Hà, Phó Trưởng phòng Dân số và Văn xã, Cục Thống kê HN;

15. Bà Trịnh Thanh Huyền, Phó trưởng phòng Tổng hợp - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội HN.

 

 

Bản tải về tại đây

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây