Chức năng nhiệm vụ

Thứ ba - 25/11/2014 23:24    Lượt xem: 2519
. 1. Vị trí, chức năng:

- Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội là đơn vị hành chính trrực thuốc Sở Y tế thành phố Hà Nội; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản tại Kho bạc kể cả tài khoản ngoại tệ; chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Sở Y tế thành phố Hà Nội, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Dân số - KHHGĐ thuộc Bộ Y tế.

- Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố, trực tiếp là Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về DS-KHHGĐ, bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm và hàng năm, chương trình, đề án về DS- KHHGĐ của thành phố; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, phân cấp quản lý, xã hội hóa công tác DS-KHHGĐ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục.

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế trình UBND Thành phố ban hành các quyết định chỉ thị, các chương trình công tác, các biện pháp thực hiện thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Thành phố nhằm huy động, phối hợp hoạt động liên ngành trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.

- Chỉ đạo hoạt động công tác DS-KHHGĐ tại quận, huyện Phối hợp với UBND CÁC quận, huyện, các Sở, Ban, Ngành trực thuộc UBND Thành phố và các ngành có liên quan để tổ chức thực hiện các chính sách DS-KHHGĐ; đào tạo nguồn nhân lực làm công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn của Thành phố.

- Giúp Giám đốc SỞ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm tố chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiếu, chương
trình hành động, dự án về DS-KHHGĐ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về DS- KHGĐ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

- Quản lý về quy mô DS-KHHGĐ:

 + Theo dõi, quản lý biến động tăng,.giảm dân số, đề xuất các giải phá điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ phát triển dân số trên địa bàn Thành phố. bị Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các hoạt động dịch vụ tư vấn kế hoạch hóa gia đình và quản lý các phương tiện tránh thai; quản lý các dịch vụ KHHGĐ trên địa bàn Thành phố.

 + Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, mô hình liên quan đến điều chỉnh quy mô DS-KHHGĐ trên địa bàn Thành phố.

- Quản lý cơ cấu dân số:

 + Theo dõi, tổng hợp về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trên địa bàn Thành phố.  bị Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định cửa pháp luật đê bảo đảm cân bằng giới tính theo quy luật sinh sản tự nhiên trên địa bàn Thành phố.

 + Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án, mô hình liên quan đến điều chính cơ cấu dân số trên địa bàn Thành phố.

- Quản lý về chất lượng dân số:

 + Theo dõi, tổng hợp về chất lượng dân số trên địa bàn Thành phố.

 +Hướng dẫn, kiểm ra việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm chất lượng dân số đáp ứng nhu câu nguồn nhân lực; triển khai thực hiện các mô hình nâng cao lượng dân số.

 + Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, vận cộng, giáo dục; cung cấp dịch vụ, tư vấn về các lĩnh vực DS-KHHGĐ, sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên.

 + Tố chức thực hiện các nghiên cứu khoa học: ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.

 + Xây dựng hệ thông tin quản lý về DS-KHHGĐ; tổ chức thực hiện công tác thống kê thông tin và báo cáo về DS-KHHGĐ cho Sở Y tế và Tổng cục DS- KHHGĐ.

 + Hướng dẫn. kiểm tra, tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt ciộng của các tổ chức dịch vụ công và thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.
 + Quản lý và tố chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực DS - KHHGĐ theo phân cấp của Sở Y tế.

 + Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ cho cán bộ và cộng tác viên DS-KHHGĐ xã, phường thị trấn thuộc Thành phố.

 + Quản lý về tổ chức bó máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; quản lý các tổ chức sự nghiệp thuộc Chi cục; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ .chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Y tế.

 +  Kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực DS-KHHGĐ theo thẩm quyền.

 + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây