Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số

Thứ tư - 30/04/2014 09:37    Lượt xem: 178
BỘ NỘI VỤ


Số: 12/2011/TT-BNV
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2011
 
 
THÔNG TƯ
Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số

 
   
 
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại công văn số 3014/BYT-TCDS ngày 30 tháng 5 năm 2011 về việc ban hành Thông tư quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số - kế hoạch hóa gia đình;
Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số, cụ thể như sau:
Điều 1. Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số, bao gồm:
1. Dân số viên chính                               - Mã số: 16.304
2. Dân số viên                                        - Mã số: 16.305
3. Dân số viên cao đẳng                         - Mã số: 16.306
4. Dân số viên trung cấp                         - Mã số: 16.307
5. Dân số viên sơ cấp                            - Mã số: 16.308
Điều 2. Chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số quy định tại Thông tư này là căn cứ để Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức dân số.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2011.
Thông tư này thay thế cho Thông tư số 10/2011/TT-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành các quy định tại Thông tư này./.
 
 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, Thứ trưởng và các Vụ, Cục, tổ chức thuộc Bộ;
- Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, CCVC.
BỘ TRƯỞNG


(Đã ký)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây